ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Het aanbod en de verkoop van producten op de website zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Verkoopvoorwaarden"). De klant is verplicht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Het verzenden van de bestelbon impliceert dat u volledig op de hoogte bent van deze voorwaarden en de voorwaarden op de bestelbon (de "Bestelbon"), en dat u die uitdrukkelijk aanvaardt.

1. VOORWERP
1.1 Het voorwerp van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de onlineverkoop van producten via de webwinkel van www.selleroyal.com (de "Website”).
1.2 De producten (zoals hierna gedefinieerd) op de Website mogen enkel aangekocht en geleverd worden in de landen op het Bestelformulier.

2. ONDERWERPEN
2.1 De producten worden rechtstreeks verkocht door Selle Royal Group S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Vittorio Emanuele 119 - 36050 - Pozzoleone (VI), Italië, fiscaal nummer 00231010281 en btw-nr. IT01577350240 (hierna “Selle Royal” of de “Verkoper”).
2.2 Voor alle duidelijkheid, deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de invoer, de verzending en de aanvaarding van Bestelbonnen door een klant (de "Klant") voor Producten op de Website. Ze hebben geen betrekking op de levering van diensten of de verkoop van producten door andere onderwerpen dan de Verkoper die op de Website aanwezig zijn via links, banners of andere hypertextverbindingen. Voordat u bestellingen plaatst en producten of diensten aankoopt van andere onderwerpen dan de Verkoper, raden we u aan om hun verkoopvoorwaarden te checken; de Verkoper is niet verantwoordelijk voor de dienstverlening van derden, los van de Verkoper.
2.3 De Producten worden verkocht aan de Klant die geïdentificeerd wordt met de gegevens die zijn ingevoerd op het moment dat het elektronische bestelformulier ingevuld werd en deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaard werden.
2.4 Door een Bestelbon te verzenden via de Website, garandeert u ons dat u meerderjarig bent (18 jaar oud) en wettelijk bevoegd bent om een bindend contract aan te gaan.
2.5 De klant mag geen valse, incorrecte of verzonnen namen doorgeven tijdens de online bestelprocedure en verdere communicatie. De Verkoper behoudt zich het recht voor om Bestelbonnen te annuleren en/of iedere vorm van overtreding of misbruik te vervolgen.
2.6 Door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, ontheft de Klant de Verkoper bovendien van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitgifte van onjuiste fiscale documenten ten gevolge van fouten in de gegevens die op de Bestelbon staan; de Klant is als enige verantwoordelijk voor die Gegevens.

3. VERKOOP VIA DE WEBSHOP
3.1 De online verkoopovereenkomst is de overeenkomst op afstand voor de verkoop van roerende goederen (hierna de "Producten" genoemd), gesloten tussen u, als Klant, en Selle Royal, als Verkoper, in het kader van een webshop opgericht door de Verkoper, die gebruikmaakt van de communicatietechnologie op afstand die beter bekend staat als het internet.
3.2 Om een bindend contract af te sluiten voor de aankoop van een of meer Producten, moet de Klant een elektronische Bestelbon invullen en die Bestelbon via het internet naar de Verkoper sturen volgens de betreffende instructies.
3.3 Ondanks dat Selle Royal maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de foto's op de Website waarheidsgetrouwe reproducties zijn van de originele Producten, met inbegrip van alle mogelijke technische oplossingen om onnauwkeurigheden tot een minimum te beperken, kunnen er altijd verschillen zijn als gevolg van de technische kenmerken en de kleurenresolutie op de computer van de Klant. Bijgevolg kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van de productfoto's op de website omwille van de hierboven vermelde technische redenen, aangezien deze foto's louter ter illustratie dienen.
3.4 Alvorens het aankoopcontract (het "Contract”) met de Verkoper af te sluiten, zal de Klant gevraagd worden om de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden.
3.5 Het contract is bindend wanneer de Verkoper de Bestelbon van de Klant via het internet ontvangen heeft en de correctheid van de gegevens op die Bestelbon gecontroleerd heeft.
3.6 Geen enkele garantie, voorwaarde, beschrijving of verklaring gegeven of afgelegd vóór de aanvaarding door of namens de Verkoper van een Bestelbon dient te worden behandeld als een voorwaarde van het Contract of als een aanzet daartoe, tenzij uitdrukkelijk opgenomen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. ORDERVERWERKING
4.1 Door de Bestelbon via het internet door te sturen, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk deze Algemene Verkoopvoorwaarden en verbindt hij zich ertoe om ze toe te passen in zijn relatie met de Verkoper.
4.2 De Verkoper zal via e-mail een bestelbevestiging sturen met daarin een overzicht van de informatie die reeds op de Bestelbon staat.
4.3 Het is mogelijk dat de Verkoper, voordat hij de bestelling bevestigt, contact opneemt met de Klant via het doorgegeven e-mailadres om bijkomende informatie over de Bestelling te vragen.
4.4 De Verkoper kan naar eigen goeddunken weigeren om Bestelbonnen te verwerken als die onvoldoende garantie voor solvabiliteit bieden, onvolledig of incorrect zijn, of als de Producten niet beschikbaar zijn. In die gevallen zal er een e-mail naar de Klant gestuurd worden waarin staat dat het Contract niet afgesloten is en dat de Verkoper de Bestelbon niet bevestigt heeft; ook de redenen zullen gespecificeerd worden. In dat geval wordt het bedrag dat klant betaald heeft, vrijgegeven op zijn betaalmiddel.
4.5 Iedere verkoop die de Verkoper realiseert via de webshop kan betrekking hebben op een of meer Producten.
4.6 Selle Royal behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van een Klant die hij vervolgt in verband met een eerdere Bestelbon. Dat geldt eveneens voor alle gevallen waarin de Verkoper de Klant als ongeschikt beschouwt, bijvoorbeeld in geval van eerdere inbreuken op deze Algemene Verkoopvoorwaarden of om enige andere legitieme reden, in het bijzonder indien de Klant betrokken was bij enige vorm van frauduleuze activiteit.

5. VERKOOPPRIJZEN
De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Selle Royal behoudt zich het recht voor om prijzen op ieder moment te wijzigen, zonder invloed op de bevestigde Bestelbonnen. De klant staat in voor de verzendkosten en eventuele belastingen of accijnzen, inclusief de douanekosten, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper; meer informatie over de verzendkosten en toegepaste tarieven vindt u hier.

6. BETAALMETHODE
6.1 Om de prijs van de Producten en bijhorende verzend- en leveringskosten te betalen, kan de klant een van de methoden gebruiken die op het bestelformulier van de Website worden aangegeven.
6.2 Op geen enkel moment tijdens de aankoopprocedure zal Selle Royal toegang hebben tot de kredietkaartgegevens van de Klant (zoals het kredietkaartnummer of de vervaldatum); die worden immers rechtstreeks naar het onderwerp gestuurd dat de elektronische betaling verwerkt (bv. bank, PayPal) via een verbinding die door een encryptieprotocol wordt beschermd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk en worden op geen enkele manier door de Verkoper bewaard in een computerarchief.
6.3 De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een frauduleus, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van kredietkaarten en prepaidkaarten door derden.

7. VERZENDING EN LEVERING VAN DE GOEDEREN
7.1 De aangekochte producten zullen op het adres van de Klant geleverd worden. De aangekochte Producten zullen geleverd worden door de koerier die de Verkoper aangeduid heeft, op het adres dat de Klant op de Bestelbon heeft doorgegeven.
7.2 Bij ontvangst van het postpakket zal de Klant de integriteit van de verpakkingen controleren op het moment van levering door de koerier. Neem contact met ons op in geval van problemen.
7.3 Alle bestellingen die door de Verkoper verwerkt zijn, worden via internationale koerierdiensten rechtstreeks uit Italië verzonden. Zodra we uw pakket verwerkt hebben, ontvangt u een e-mail met daarin het volgnummer van de verzending, zodat u op ieder moment de voortgang van de levering kunt volgen.

8. HERROEPINGSRECHT - 30 DAGEN COMFORTGARANTIE
8.1 Enkel indien de Klant die het Contract aangaat een Consument is (volgens 97/7/EG), zal hij/zij het recht hebben om het Contract te herroepen zonder boete en zonder opgave van reden, binnen de termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de op de website aangekochte Producten.
8.2. Het herroepingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
- de Producten moeten in hun geheel worden teruggezonden en niet alleen onderdelen of componenten ervan;
- de geretourneerde Producten mogen niet beschadigd zijn;
- de geretourneerde Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, samen met de labels, handleidingen en alle andere zaken die in de verpakking zaten;
- bij het Product moet het originele kasticket zitten als bewijs van de aankoop op de Website.
8.3 Enkel indien de Consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht volgens de voorgaande voorwaarden van artikel 8.2, is de Verkoper verplicht om de betaalde sommen terug te betalen binnen de 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de teruggezonden Producten. De Verkoper moet dan het terug te betalen bedrag crediteren via hetzelfde betalingsmiddel dat door de Consument werd gekozen op het ogenblik van de Bestelbon.
Klik hier om uw klacht in te dienen.
8.4 Er zijn enkele beperkingen van toepassing op het herroepingsrecht:
• Cadeaukaarten
• Gepersonaliseerde producten, indien een dergelijke optie beschikbaar is (behalve bij productiefouten, zie bepaling 9 hieronder)
8.5 Kleine kleurverschillen en andere variaties in de Producten zijn mogelijk als gevolg van verschillen in beeldverwerving, weergavetechnologieën of andere technische redenen. Selle Royal is niet aansprakelijk voor die variaties en afwijkingen.

9. GARANTIE OP NIET-CONFORME PRODUCTEN
9.1 De garantieregels en -voorwaarden staan hier en worden ook bij ieder Product vermeld.
9.2 Indien de Klant het Contract heeft afgesloten in de hoedanigheid van Consument, dan is deze garantie geldig op voorwaarde dat alle onderstaande voorwaarden worden nageleefd:
a) het defect doet zich voor binnen 24 maanden na de leveringsdatum van de Producten;
b) de Klant dient een formele klacht in over de gebreken binnen een termijn van maximaal 2 maanden na de datum waarop ze werden ontdekt;
c) de Klant heeft het Online Klachtenformulier correct ingevuld.
9.3 Met name in geval van niet-conformiteit heeft de Klant die het Contract in de hoedanigheid van Consument heeft gesloten, recht op herstel of vervanging van het Product, of op een passende prijsvermindering of op ontbinding van het Contract voor de betwiste goederen en de daaruit voortvloeiende terugbetaling van de prijs.
9.4 Alle kosten voor het vervangen van de defecte Producten zullen door de Verkoper betaald worden.
9.5 De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die het gevolg zijn van slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) instructies van de Verkoper, of misbruik, wijziging of reparatie van de Producten zonder toestemming van de Verkoper.

10. CONTACTGEGEVENS
Het team van Selle Royal staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en kan bereikt worden op het e-mail adres relate@selleroyal.com of op het volgende postadres:
Selle Royal Sales & Marketing Office
Selle Royal Group S.p.A.
via Vittorio Emanuele 119
36050 - Pozzoleone (VI)
Italië

11. MELDINGEN AAN DE KLANT
11.1 In ons Privacybeleid (*) kan de klant informatie vinden over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken.
11.2 De Klant erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat alle mededelingen, kennisgevingen, certificaten, informatie, verklaringen en, in ieder geval, alle documentatie over de uitgevoerde verrichtingen met betrekking tot de aankoop van de Producten, worden verzonden naar het e-mailadres dat bij de Bestelling van het (de) Product(en) is opgegeven, met de mogelijkheid om de informatie op duurzame dragers te downloaden volgens de methoden en binnen de grenzen die door de site worden voorgeschreven.

12. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving en zullen als dusdanig geïnterpreteerd worden. Derhalve zijn de interpretatie, uitvoering en annulering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden uitsluitend onderworpen aan de Italiaanse wetgeving en zullen alle geschillen die hiermee verband houden en/of hieruit voortvloeien uitsluitend worden beslecht door Italiaanse rechtbanken. In het bijzonder zullen, indien de Klant wordt beschouwd als Consument, eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van zijn woon- of verblijfplaats op basis van het toepasselijke recht of, naar keuze van de Consument in het geval van een door hem aangespannen rechtsgeding, door de rechtbank van Vicenza. Indien de Klant daarentegen handelt in het kader van de uitoefening van zijn zakelijke, commerciële of beroepsactiviteiten, dan stellen de partijen in onderlinge overeenstemming de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Vicenza vast.

13. WIJZIGINGEN EN UPDATES
De Verkoper mag deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment corrigeren of wijzigen. Daarom vragen we de Klant om alleen de Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden die van kracht zijn op het moment waarop de Bestelbon wordt opgesteld. De nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden worden van kracht vanaf de datum van publicatie op de Website en hebben betrekking op Bestelbonnen die na die datum worden ingediend.

14. SCHEIDBAARHEID
Indien op enig moment één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt op basis van de toepasselijke wetgeving, dan zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden beïnvloed of aangetast.

Gelieve bij vragen contact op te nemen met onze klantendienst.